Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Η ισχύς των αρχαίων ελληνικών συμβόλων και το Εθνικιστικό Κίνημα

Συνεργασία Αναγνώστη:


Συχνά μας ερωτούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι: «Ισχυρίζεσθε ότι η Χρυσή Αυγή είναι αμιγώς ένα Εθνικιστικόν κόμμα και ότι δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τον Ναζισμό .Τι έχετε να πείτε όμως διά το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της Χρυσής Αυγής ενίοτε χαιρετούν Ναζιστικά ή χρησιμοποιούν  ον αγκυλωτόν σταυρόν όπως ο κος Ηλίας Κασιδιάρης που τον έχει σχηματίσει διά δερμαστίξεως (τατουάζ) εις τον αριστερόν του βραχίονα;»
Απάντησις: Κανένα μέλος της Χρυσής Αυγής δεν χαιρετά Ναζιστικά. Όσα μέλη της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιούν αυτόν τον χαιρετισμόν τον χρησιμοποιούν διότι με αυτόν τον τρόπον χαιρετούσαν οι Αρχαίοι μας πρόγονοι, δηλαδή χαιρετούν Αρχαιοελληνικά. Τον αρχαιοελληνικόν αυτόν χαιρετισμόν επανέφερεν ως επίσημον χαιρετισμόν των Ελλήνων Εθνικιστών ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς. Να σημειωθεί όμως ότι εις την Χρυσήν Αυγήν δεν υπάρχει κανένας επίσημος χαιρετισμός και ότι τα μέλη της αλληλοχαιρετούνται όπως όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι, ήτοι διά χειραψίας ,αλληλοαποκαλούνται δε με το επίθετον «συναγωνιστή» και «συναγωνίστρια» εν αντιθέσει προς τους αριστερούς εθνομηδενιστάς που το μυαλό τους το έχουν εις την τροφήν και αλληλοαποκαλούνται ανεξαρτήτως Εθνικότητος με το  επίθετον «σύντροφε» δηλαδή ομοτράπεζε εις το φαγητόν!
Πανάρχαιον Ελληνικόνεπίσης σύμβολον που απεικονίζεται μάλιστα  σε χιλιάδες αρχαιοελληνικά αγγεία που εκτίθενται σε Ελληνικά αλλά και σε μεγάλα ξένα Μουσεία και το οποίον Σύμβολον ετοποθέτησεν ο μέγας Φιλέλλην Γερμανός Αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν το 1880 εις το σιδηρούν εξωτερικόν κιγκλίδωμα και εις το  εσωτερικόν της οικίας του εις την οδόν Πανεπιστημίου 12 εις τας Αθήνας ,όπου σήμερα στεγάζεται το Νομισματικόν Μουσείον, είναι και το τετράγαμμα δηλ. ο λεγόμενος σήμερα, λόγω αγνοίας ,αγκυλωτός Σταυρός. Το  Σύμβολον – έμβλημα του τετραγάμματος υπάρχει επίσης και εντός των πρώην Ανακτόρων του Όθωνος εις τα οποία σήμερα στεγάζεται η Ελληνική Βουλή, όπου ετοποθετήθη σκοπίμως ακριβώς διά να υποδηλώνει ότι το επίσημον αυτό κτίριον είναι Ελληνικόν και στεγάζει Ελληνικάς ψυχάς
Επομένως τόσον ο φιλέλλην Αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν όσον και οι Διακοσμηταί των πρώην ανακτόρων του Όθωνος καθώς και ο Κος Ηλίας Κασιδιάρης εχρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν το τετράγαμμα ως το πλέον γνήσιον σύμβολον  Ελληνικότητος και όχι ως Χιτλερικόν αγκυλωτόν σταυρόν ή Σβάστικα. Αλλωστε κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι ο Σλήμαν ήτο Γερμανός Ναζιστής διότι ο Ναζισμός ενεφανίσθη μετά το 1933 και Σλήμαν απέθανεν το 1890.
Οι Γερμανοί του 3ου Ράιχ (1933-1945)  που ήσαν ασυναγώνιστοι εις την προπαγάνδα, έκλεψαν και εχρησιμοποίησαν χωρίς την άδειαν της Ελλάδος τα 2 αυτά αρχαιοελληνικά σύμβολα που αποπνέουν
εκπληκτικόν δυναμισμόν   και τα οποία εν συνεχεία λόγω των  εγκλημάτων που διέπραξαν τα εδυσφήμισαν δίδοντάς μάλιστα εις το  τετράγαμμα τα απεχθή ονόματα «αγκυλωτός Σταυρός» και «Σβάστικα» και χαρακτηρίζοντας τον υποκλαπέντα Αρχαιοελληνικόν χαιρετισμόν ως «Ναζιστικόν» χαιρετισμόν. Ως εκ τούτου - και επειδή τα κράτη έχουν συνέχειαν - η Χρυσή Αυγή οποτεδήποτε κληθεί από τον Ελληνικόν Λαόν να κυβερνήσει, θα απαιτήσει, μέσω ενεργειών από Νομικούς που γνωρίζουν το Διεθνές Δίκαιον, αποζημιώσεις από το σημερινόν Γερμανικόν Κράτος  (Δ’ Ράιχ ) και διά την άνευ αδείας της Ελλάδος χρησιμοποίησιν αλλά και διά την δυσφήμισιν από το Γ’ Ράιχ (1933-1945) των ως άνω αρχαιοελληνικών συμβόλων που  αποτελούν πολιτιστικήν κληρονομίαν τού Ελληνικού Λαού και αυτοδικαίως «de facto» κατατεθειμένα σύμβολα αυτού.
Εννοείται βέβαια ότι ως κυβέρνησις η Χρυσή Αυγή θα διεκδικήσει επίσης το αναγκαστικόν κατοχικόν δάνειον που έλαβαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, τας αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλλουν οι Γερμανοί διά τας τρομακτικάς υλικάς καταστροφάς τους φόνους και τας εκ διαφόρων αιτίων (π.χ. πείνα ) απωλείας ζωής εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που επροξένησαν ως επιτιθέμενοι και ως κατοχικός στρατός κατά τον Β’ Παγκόσμιον πόλεμον, όπως επίσης και  διά τας  κλοπάς χιλιάδων Ελληνικών Αρχαιοτήτων. Σημειωτέον ότι το συνολικόν κόστος των ως άνω διεκδικήσεων ανέρχεται σε αρκετά τρισεκατομμύρια Ευρώ. Η Χρυσή Αυγή, εάν ο Ελληνικός Λαός την εμπιστευθεί και της δώσει την εντολήν διά της ψήφου του να κυβερνήσει την Ελλάδα, θα πάρει μέσω αποζημιώσεων από τους Γερμαναράδες κυριολεκτικώς ακόμη και τα εσώρουχά τους, όπως ακριβώς ανέφερε σε συνέντευξίν του εις το περιοδικόν «SPIEGEL» την 21/6/2011 ο Γερμανός καθηγητής της Ιστορίας της Οικονομίας εις την Σχολήν Οικονομίας του Λονδίνου Albrecht Ritschl. Τα χρήματα που θα επιδικασθούν υπέρ της Ελλάδος θα χρησιμοποιηθούν εις επενδύσεις και προς ενίσχυσιν νέων οικογενειών προς τεκνογονίαν με σκοπόν την ταχυτέραν επίλυσιν του Δημογραφικού προβλήματος της Πατρίδος μας.
Αποκαλώ δε τους Γερμανούς ως «Γερμαναράδες» διότι αυτοί διαχρονικώς , από της εμφανίσεώς των εις την Παγκόσμιον Ιστορίαν τον 2ον μ.Χ. αιώνα και μέχρι σήμερον αναιτίως και απροκλήτως έγιναν  6 φοράς πρόξενοι μυρίων κακών και εγκλημάτων εις βάρος των  Ελλήνων. Ακροθιγώς  αναφέρω ότι επετέθησαν εναντίον του Ελληνικού Έθνους 3 φοράς κατά την αρχαιότητα: ως Ερούλοι το 276  μ.Χ., ως Γότθοι υπό την αρχηγίαν του Αλαρίχου τον 3ον μ.Χ. αιώνα και ως  Βάνδαλοι τον 4ον και 5ον μ.Χ. αιώνα.
Αλλά και εις την πρόσφατον Ιστορίαν μας επολέμησαν ως 2ον, 3ον και 4ον Ράιχ(= Μέρκελ ). Το αποκορύφωμα της ανθελληνικής τους δράσεως ήτο η διάσωσις της Οθωμανικής Τουρκίας από την σχεδιασθείσαν υπό των ΑγγλοΓάλλων πλήρην διάλυσιν αυτής κατά την διάρκειαν του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπόν τον έλεγχον των στενών του Βοσπόρου και την εκμετάλλευσιν των πετρελαίων του σημερινού Ιράκ, που τότε ευρίσκετο υπό την κατοχήν των Οθωμανών Τούρκων, με αποτέλεσμα εμείς έκτοτε και διά εκατόν μέχρι σήμερα έτη να έχουμε απέναντί μας την διασωθείσαν υπ’αυτών Τουρκίαν και να δαπανούμε κάθε χρόνο τεράστια ποσά δι’ εξοπλισμούς προς αντιμετώπισιν των Τούρκων Στρατοκρατών.
Περαίνων επανέρχομαι εις την επικεφαλίδα του παρόντος  σημειώματος δηλαδή εις την οδόν Πανεπιστημίου 12 όπου όποιος αμφιβάλλει διά την Ελληνικότητα που εκφράζει το σύμβολον του τετραγάμματος δεν έχει παρά να επισκεφθεί την πρώην οικίαν του Διασήμου Αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν δηλαδή το «Ιλίου Μέλαθρον» (το παλάτι της Τροίας εις τα Νέα Ελληνικά) διά να διαπιστώσει ιδίοις όμμασιν τα αμέτρητα τετραγάμματα με τα οποία είναι διακεκοσμημένα τα εκ συμπαγούς σιδήρου κιγκλιδώματα της οικίας του!   
Ν.Κ.Ζ. - Ιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...