Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Τώρα πέφτουν οι μάσκες.


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2013


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἡ ἀπαράδεκτη καί ἐξυβριστική ἀπάντησις στά κρίσιμα ἐρωτήματα πού θέσαμε στόν κομματικό σχηματισμό Λαϊκός Σύνδεσμος «Χρυσή Αὐγή» δηλ. ἄν ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει τόν νεοπαγανισμό τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ἄν καλύπτει τούς Βουλευτάς του κ. Ἠλία Κασιδιάρη καί κ. Ἀρτέμη Ματθαιόπουλο πού ὁ πρῶτος μέ τούς νεολαίους τιμοῦν τό χειμερινό ἡλιοστάσιο καί τήν ἄλογη καί ἀσυνείδητη μάζα ἐνέργειας πού εἶναι τό ἄστρο τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος, ὁ δέ δεύτερος δημοσίᾳ δήλωσε ὅτι τιμᾶ τήν ἀρχαία εἰλωλολατρική θρησκεία, γεγονότα αὐταπόδεικτα καί πασίδηλα ἀποδεικνύει πλεόν ὅτι ὁ κομματικός αὐτός σχηματισμός χρησιμοποιεῖ τό πρόταγμα τοῦ ἐθνικισμοῦ γιά νά καλύψη τό νεοπαγανιστικό του ἰδεολόγημα. Τό προσωπεῖο ἔπεσε καί μέ τίς ὕβρεις καί τίς συκοφαντίες δέν μπορεῖ νά συσκοτίση τήν πραγματικότητα.
Οἱ συκοφαντίες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὅτι δῆθεν εἴμαστε ἐντολοδόχοι τοῦ παγκόσμιου κέντρου τοῦ Σιωνισμοῦ καί ὅτι δῆθεν στοχεύουμε στόν ἀρχιεπισκοπικό θῶκο καί ὅτι δῆθεν κατηγοροῦμε τήν Χρυσή Αὐγή ἀπροϋποθέτως καί χωρίς δικαιολογία μέ τό νά ὑποβάλωμε κρίσιμα ἐρωτήματα πού προέκυψαν ἀπό δημόσιες ἐνέργειες καί δηλώσεις βουλευτῶν της, γιά νά ἔχωμε δῆθεν τήν εὔνοια τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κατεστημένου, ἀποδεικνύουν δυστυχῶς ὅτι ὁ συγκεκριμένος χῶρος εἶναι ἐπικίνδυνος γιά τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος.
Ἡ ὁμολογία τους «ναί κάποιοι νέοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἑόρτασαν τό χειμερινό ἡλιοστάσιο, μία ἡμέρα ἱερή τῆς παράδοσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά χιλιάδες χρόνια», ἀποδεικνύει πλήρως ποῖος εἶναι ἐγκάθετος τοῦ παγκόσμιου κέντρου τοῦ Σιωνισμοῦ καί ποιός ὄχι, γιατί ὁ διεθνής Σιωνισμός ἐπιχειρεῖ νά ἐκθεμελιώση τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί τήν θεόθεν ἀποκάλυψι μέ τό νεοπαγανιστικό μόρφωμα καί τήν ἀναβίωση τῶν διαμονικῆς ὑφῆς ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν.
Ἡ δημόσια κριτική ἐνεργειῶν καί θέσεων πού ἅπτονται τοῦ πνευματικοῦ βίου δέν εἶναι ἐνασχόλησις μέ τήν πολιτική, ὡς κατηγορούμεθα ἀλλά εἶναι καθῆκον καί ποιμαντική ὑποχρέωσις διά τήν διαφύλαξι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀπό «λύκους βαρεῖς» ἔχοντας δοράν προβάτου (Ματθ. Ζ 15). Ὅσον δέ ἀφορᾶ στίς ἐπικλήσεις Γραφικῶν λογίων «μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» καί «τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» εἶναι «ἀπορία ψάλτου βήξ» ὡς καί «ἀπό τήν Πόλιν ἔρχομαι καί εἰς τήν κορφήν κἄν ἕλα». Τέλος ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά διαβάσει τήν ἀληθινή σχέση τοῦ ναζιστικοῦ κινήματος τοῦ ἀνισόρροπου καί φρενοβλαβοῦς Ἀδόλφου Χίτλερ πού αἱματοκύλισε τόν κόσμο καί μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ὑπερανθρώπου ἔστησε τό φρικῶδες Ὁλοκαύτωμα ἑκατομμυρίων ψυχῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕξι ἑκατομμυρίων Ἑβραίων τόν παραμπέμπω στό δυνατό σύγγραμα «Min Hametzar» (Ἀπό τά βάθη) πού ἐξεδόθη στήν Ν. Ὑόρκη τό 1961 στά Ἑβραϊκά καί πού συνεγράφη ἀπό τόν Ραββίνο τῆς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτορα τοῦ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva πού ἀναφέρεται στά χρόνια 1942-1945 πού μπορεῖ νά τό βρεῖ στίς ἱστοσελίδες www.israelversusjudaism.org καί www.jewsnotzionists.org/ index.htm τῶν ὀρθοδόξων Ἑβραίων τῶν ΗΠΑ.
Τό ζήτημα λοιπόν πού τίθεται δέν εἶναι ἄν εἴμεθα ὄργανο, διατάκτης καί παπαγαλάκι τῶν «ἰσχυρῶν τοῦ κατεστημένου» ἀλλά ὅτι ὁ συγκεκριμένος κομματικός σχηματισμός προβάλλει στόν Ἑλληνικό λαό ὄχι τήν Ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπεία ἀλλά τήν νεοπαγανιστική σύγχυση διότι ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι Χριστός καί εἴδωλα δηλ. δαιμόνια δέν μποροῦν νά συνυπάρξουν καί ὅτι ἐπειδή τό δένδρο ἐκ τοῦ καρποῦ κρίνεται οὐδόλως διαφέρουν ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἐκ τοῦ ἑτέρου πόλου τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήματος τοῦ δῆθεν μέντορος τοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἀθεϊστικοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.  
 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με την δεύτερη ανακοίνωση του Μητροπολίτου Πειραιώς, αποκαλύπτονται οι αληθινοί εμπνευστές των ανακοινώσεών του και οι κινώντες τα νήματα της εμπλοκής του στην πολιτική ζωή με δηλώσεις εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Δυστυχώς οι λύκοι με δορά προβάτου έχουν εισέλθει εις την Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία και διδάσκουν με σημείο αναφοράς όχι το λόγο του Χριστού αλλά, άκουσον άκουσον, τους ορθοδόξους Εβραίους των ΗΠΑ!
Η δεύτερη ανακοίνωση του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ έρχεται να προστεθεί στον ανηλεή πόλεμο των ΜΜΕ και των αφεντικών του Κράτους που είναι όργανα της Σιωνιστικής "κόζα νόστρα".
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς ασχολείται με το μόνο κόμμα που διαθέτει εθνικά ανακλαστικά και μάχεται για τα δίκαια της Ελλάδος, αλλά δεν θέτει θέμα στην Ιερά Σύνοδο για τα δημοσιεύματα που φέρουν Μητροπολίτη μέλος μασονικής στοάς, ούτε για συναδέλφους του Μητροπολίτες οι οποίοι εμπλέκονται στην πολιτική και σχεδιάζουν τυχοδιωκτική και ανίερη προσέγγιση της άθεης αριστεράς με την Ορθόδοξη Εκκλησία με απώτερο στόχο την παραπλάνηση του λαού, ούτε για την εμπλοκή Μητροπολιτών στην λίστα Λαγκάρντ, αλλά ούτε και για την ιδιαίτερη προτίμηση πολλών συναδέλφων του στα ’’οθωμανικά’’ ήθη. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς με όλους αυτούς αποτελούν μέλη της ίδιας Ιεραρχίας. Αντιθέτως  ασχολείται με ένα πολιτικό κόμμα ωσάν να είναι παρεκκλησιαστική οργάνωση τα μέλη της οποίας θα πρέπει να εγκρίνει.
Η Χρυσή Αυγή έχει σκοπό να ενώσει τους Έλληνες  . 
 Σεβόμαστε και τιμούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας είμαστε μέλη ακόμη και αν αυτό ενοχλεί πολλούς. Τα πιστοποιητικά χριστοήθειας τα αφήνουμε στον Σεβασμιότατο και στην δια της νεκρικής σιγής διοικούσα εκκλησία η οποία καμώθηκε βαρηκοΐα όταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απαξίωσε την σημαία μας, όταν έτερη βουλευτής της Ν.Δ. δεξιώθηκε το Προεδρείο της Μ. Στοάς, όταν οι κλέφτες του δημοσίου χρήματος κυκλοφορούν ελεύθεροι, όταν η Θράκη παραδίδεται στους Τούρκους ,όταν Μητροπολίτης ζητά την απόσυρση των συρματοπλεγμάτων στον Έβρο και αποκαλεί την Κομοτηνή …’’Γκιουμουλτζίνα’’.
Σε πείσμα λοιπόν των ανθελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος, και όσων θέλουν να τα έχουν καλά με όλους, η Χρυσή Αυγή εκφράζει την ελληνική ψυχή και παρά τον εξοντωτικό πόλεμο και την εκστρατεία παραπληροφόρησης και κατασυκοφάντησης που της γίνεται θα γιγαντώνεται  και θα νικήσει.
Αυτά τα ολίγα και τέλος.
Ως Έλληνες και ως πολιτικό κίνημα, έχουμε να ασχοληθούμε με ζητήματα που απαιτούν  άμεση και αποφασιστική δράση εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους λείχοντας και εκλιπαρούντας  για ψηφαλάκια , πολιτικούς.

10 σχόλια:

 1. για αλλη μια φορα ευστοχοτατος κ. Παππα! ΕΥΓΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θὰ μποροῦσες νὰ γράψεις καὶ περισσότερα λεπτομερέστερα (ἀπὸ σχέσεις μὲ τὴν καθεστωτικὴ δεξιά ἕως ἱστορικὲς ἀναφορὲς στὶς μαῦρες σελίδες τῆς ἐκκλησίας ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἔθνος καὶ γιὰ τὰ σχόλια τοῦ ἐν λόγῳ μητροπολίτου γιὰ πεολειχίες καὶ τὰ συναφῆ ὡσὰν νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ πρόβλημα τῆς κοινωνίας), ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμὲς ἦταν πολὺ καλὴ ἡ ἀπάντηση. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Παππά, ο γεννημένος το 1956 Άγιος Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλος υπήρξε Ήρωας του Πολυτεχνείου στα 17 του χρόνια (1973) όπου είχε πάει με το Κατηχητικό της γειτονιάς του και μοίραζε τρόφιμα στους Αναρχοκομμουνιστές. Τί να περιμένεις από έναν τέτοιο άνθρωπο, που δεν πήγε ούτε στην κηδεία του Δικαστή πατέρα του, επειδή ο πατήρ Μεντζελόπουλος (δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας επί 21ης Απριλίου) δεν ήθελε να γίνει ο γιός του παπάς και αρρώστησε με καλπάζοντα καρκίνο από την στεναχώρια του. Και πάλι εύγε, κύριε Χρήστο, για το κράξιμο του παπα-Ρωμηού Αγίου Πειραιώς, Σεραφείμ Μεντζελοπούλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είχα πρόσφατα μία δικαστική διαμάχη με έναν ''άνθρωπο της εκκλησίας''.
  Είχα έγγραφα που αποδείκνυαν το δίκαιό μου αλλά με τις υπόγειες παρεμβάσεις εκκλησιαστικού παράγοντα της περιοχής μου, στο τέλος κόντεψα να πάω και κατηγορούμενος...Η εκκλησία κάνει κουμάντο στα δικαστήρια.Αλοίμονο σε όποιον βρεθεί αντίδικος με 'άνθρωπο της εκκλησίας'....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΥΓΕ Κ.ΠΑΠΠΑ!!!Άκους εκεί να μιλάει Χριστιανός(αμφιβάλλω πολύ γι'αυτό) μητροπολίτης για "ορθοδόξους" εβραίους...Μάλλον ξέχασε τι έκαναν οι "ορθόδοξοι" εβραίοι στην Θεσ/νίκη ή στην σφαγή της Χίου ή στη Σμύρνη στους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!! ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Η ΕΛΛΑΣ!!!!ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΣΑΜΠΙΔΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΗΛΑΣΑΝ ΣΤΙΣ 25/03/2013 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ!!!ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΕΝΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!ΣTIS 17/04/2013*ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ!!!ΤΗΣ STOAS -GRANDE-ORIENTE -UNIVERSAL GREECE!!! BEN-IZ-ELON KELER KOEMTZOGLOY LUERDI ME TON JEFRY ME TON AXEL !!!Ο JEFRY ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΑΝ ΤΙΘΟΝΤΑΝ ΘΕΜΑ DNA ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ!!!!!ΣΕΒΑΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δυναμική και λεβέντικη η απάντηση σας κ.Παππά.
  Παράλληλα θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο Μητροπολίτης Σεραφείμ αν και έβαλε τη δεύτερη ανακοίνωση αποτελεί ένα
  μεγάλο "κεφάλαιο " για τους Ορθοδόξους στην πατρίδα μας όπως καλά γνωρίζετε.
  Τα λόγια του έχουν "ειδικό βάρος" στους θρησκευόμενους που σημαίνει δεν είναι στιγμή για να ανοίξει ένα " μέτωπο " εκεί .Τέλος από όσο θυμάμαι σας είχε συγχαρεί στο παρελθόν
  για την κινητοποίησή σας σχετικά με το Corpus Cristi.
  Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσετε και να είναι λίγο πιο προσεκτικοί οι βουλευτές της Χ.Α. όταν αναφέρονται σε θρησκευτικά ζητηματα γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ το όλο θέμα.
  Καλόν αγώνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πλέον είναι ολοφάνερος ο πόλεμος ενάντια στη Χρυσή Αυγή.Ασχετα αν καταφέρει να επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα,φαίνεται πιά οτι τη χτυπούν με όλα τα μέσα και τους ...διαιτητές στημένους.Κατα τη γνώμη μου ο λόγος δεν είναι το ενδιαφέρον τους για τους πολίτες και τη χώρα,αλλά ο φόβος μήπως 1 στο εκατομμύριο στραβώσει και χάσουν τη κουτάλα μαζι με
  τα ζουμιά(ευρώ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για μια ακόμη φορά ο λόγος σου είναι μεστός, ουσιαστικός και καίριος. Μπράβο και πάλι μπράβο συναγωνιστή Χρήστο Παππά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...